Regulamin

Regulamin

Dzień dobry!

Poniżej widzisz regulamin Serwisu VlogoVentura w którym znajdziesz m.in. zasady korzystania z Serwisu, składania i realizacji zamówień, zgłaszania reklamacji, przetwarzania danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Serwisu, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem studio@vlogoventura.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
zespół Film Sens Studio

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Wykonawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Klientem,
 3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://vlogoventura.pl/,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://vlogoventura.pl/regulamin/
 5. Umowa– umowa o dzieło wykonywana na odległość, mocą której Wykonawca zobowiązuje się wykonać obróbkę i montaż materiału Video według zapotrzebowania Klienta i według pakietu wybranego przez Klienta, a Klient zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie; szczegóły związane z realizacją Umowy zostały opisane w Regulaminie oraz w Serwisie; szczegóły potwierdzane są również pocztą elektroniczną, zgodnie z procedurą zawierania Umowy opisaną w Regulaminie
 6. Video – zmontowane nagranie wideo powstałe w związku z realizacją Umowy
 7. Wykonawca – Dominik Walicki, ul. Marysińska 69 m 85 91-850 Łódź prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dominik Walicki Film Sens NIP: 7262456271

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Wykonawca świadczy usługi drogą elektroniczną, zapewniając, w szczególności, możliwość zawarcia na odległość Umowy.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Wykonawcy i Klienta.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  1. standardowy system operacyjny,
  1. standardowa przeglądarka internetowa,
  1. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Klient może przeglądać zawartość Serwisu bez konieczności podawania danych osobowych, ale nie może zawrzeć Umowy anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 6. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Wykonawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Klientowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 2. Wykonawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Klientowi zawarcia z Wykonawca Umowy.
 3. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Wykonawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Wykonawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Klient powinien poinformować Wykonawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowaniem Serwisu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail studio@vlogoventura.pl W reklamacji Klient powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację jako użytkownika Serwisu, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Wykonawca odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Wykonawca poucza niniejszym Klienta, że treści dostępne na stronach Serwisu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Wykonawcy.
 2. Wykonawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Klienta bez zgody Wykonawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Wykonawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zamówienie – zawarcie Umowy

 1. Dla złożenia zamówienie nie jest wymagane posiadanie konta użytkownika.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim wyborze interesującego Klienta pakietu. Wybrany pakiet ma wpływ na zakres świadczeń realizowanych przez Wykonawcę w ramach Umowy. Pakiety opisane są szczegółowo w Serwisie. W formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do kontaktu z Klientem.
 3. Złożenie zamówienia stanowi wyłącznie zapytanie ofertowe i nie prowadzi jeszcze do zawarcia z Wykonawca Umowy.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość na podany w formularzu adres email, w której Wykonawca przedstawia szczegóły realizacji Umowy lub prosi o dodatkowe informacje, jeżeli uzna je za niezbędne do przedstawienia szczegółów realizacji Umowy.
 5. Zgodne ustalenia poczynione między Wykonawca i Klientem w drodze wymiany wiadomości e-mail mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jeżeli Wykonawca i Klient ustalą pewne kwestie odmiennie niż jest to opisane w Regulaminie, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne ustalenia. W ramach prowadzonych ustaleń Klient może również dokonać zmiany wybranego uprzednio pakietu lub strony mogą porozumieć się co do indywidualnych warunków realizacji Umowy, odbiegających od zakresu poszczególnych pakietów opisanych w Serwisie.
 6. Jeżeli stronom uda się ustalić wszystkie szczegóły realizacji Umowy, Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami Umowy.
 7. W terminie 5 dni od zawarcia Umowy, Klient zobowiązany jest przekazać na rachunek bankowy Wykonawcy zadatek w wysokości równej 30% pełnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy tytułem zawartej Umowy. Jeżeli Klient nie przekaże zadatku w wyznaczonym terminie, Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od upływu terminu na zapłatę zadatku. Stosowne oświadczenia Wykonawcy w tym zakresie mogą być składane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6

Metody płatności

 1. Przekazanie zadatku przez Klienta jest warunkiem przystąpienia do realizacji Umowy przez Wykonawcę.
 2. Klient zobowiązany jest opłacić pozostałą część wynagrodzenia Wykonawcy w ciągu 7 dni od przekazania Klientowi Video.
 3. Wykonawca przewiduje płatność wyłącznie przelewem na rachunek bankowy. Wynagrodzenie należy wpłacić na rachunek bankowy nr 60105014611000009730960276
 4. Faktura dokumentująca usługę zostanie doręczona Klientowi drogą elektroniczną.

§ 7

Etapy realizacji Usługi

 1. Umowa realizowana jest etapami. Każdy etap kończy się przedstawieniem Klientowi określonych materiałów będących wynikiem pracy w ramach danego etapu.
 2. Pierwszy etap realizacji Umowy polega na ustaleniu wymagań projektowych. Ustalenia będą dokonywane po opłaceniu zadatku, za pośrednictwem poczty e-mail lub kontaktu telefonicznego. W ramach pierwszego etapu Klient zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 2 dni od zawarcia Umowy nagrania, informacje, pliki dźwiękowe, pliki źródłowe oraz inne niezbędne materiały dla realizacji Umowy Dostarczone nagrania muszą być w formacie MP4, MP3, AVI, PNG, JPG.
 3. W razie ustalenia przez Wykonawcę i Klienta w ramach pierwszego etapu, że Umowa nie może zostać zrealizowana w kształcie wymaganym przez Klienta na podstawie wybranego uprzednio pakietu, Klient ma możliwość wyboru bardziej rozbudowanego pakietu. W tym celu Klient musi dopłacić zadatek do wysokości stanowiącej 30% wybranego pakietu, zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu.
 4. W ramach drugiego etapu, Wykonawca przedstawi Klientowi projekt Video, w którym zostaną zaprezentowane najważniejsze elementy finalnej wersji Video, w szczególności wybrane materiały, chronologia ich przedstawienia, podkład muzyczny. Klient będzie mógł zgłosić uwagi oraz poprawki do każdego z elementów projektu.
 5. Osobą wyłącznie uprawnioną do zgłaszania poprawek w ramach Umowy jest Klient. Klient może wyznaczyć inną osobę na potrzeby realizacji Umowy, informując o tym Wykonawcę. W takiej sytuacji, osoba ta uprawniona jest do zgłaszania poprawek lub dokonywania akceptacji w imieniu Klienta. Poprawki lub uwagi zgłaszane przez inne osoby nie będą uwzględniane.
 6. W terminie 3 dni od przedstawienia projektu, Wykonawca i Klient dokonają finalnych ustaleń odnośnie poszczególnych elementów. Ustalenia te stanowią podstawę do dalszej pracy Wykonawcy. Klientowi przysługuje jedna tura poprawek do projektu. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żadnych poprawek, przyjmuje się, że projekt Video został zaakceptowany w przesłanej formie.
 7. W ramach trzeciego etapu Wykonawca udostępni Klientowi finalną wersję Video. Jeżeli Klient wybrał pakiet „podróżnik” lub „zdobywca”, na tym etapie przysługuje mu druga, dodatkowa tura poprawek. W takim wypadku po udostępnieniu Video, Klient może w ciągu 3 dni zgłosić poprawki, z tym zastrzeżeniem, że zgłoszone poprawki nie mogą ingerować w ustalone wcześniej wymagania projektowe, w szczególności wykorzystane materiały, chronologię ich przedstawiania oraz podkład muzyczny.

§ 8

Przekazanie Video

 1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Video Klientowi nie później niż w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w sytuacji, gdy:
  1. Klient opóźnił się z przekazaniem zadatku,
  1. Klient opóźnił się z dostarczeniem materiałów niezbędnych do realizacji Umowy,
  1. Klient nie współpracował należycie z Wykonawca w ramach realizacji Umowy, w szczególności nie reagował terminowo na kierowane do niego wiadomości, nie udostępniał dodatkowych materiałów, informacji, nie dokonywał akceptacji itp.,
  1. niemożliwość dotrzymania terminu spowodowana jest działaniem siły wyższej, za którą strony zgodnie uznają nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, powstałe po zawarciu umowy i niemożliwe do przewidzenia.
 3. Klient i Wykonawca mogą w drodze wymiany wiadomości za pośrednictwem poczty email zgodnie zmienić termin określony w ust. 1 powyżej.
 4. Po dokonaniu przez Klienta akceptacji Video po ukończeniu ostatniego etapu pracy zgodnie z § 7 ust. 7 Regulaminu, Wykonawca przekaże Klientowi Video w postaci pliku elektronicznego (format MP4), wysyłając plik na adres e-mail podany w formularzu zamówień lub udostępniając Klientowi link pozwalający na pobranie Video.

§ 9

Obowiązki Wykonawcy i Klienta

 1. Wykonawca wykona Umowę przy użyciu własnych narzędzi i własnego oprogramowania.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w sposób staranny, sumienny, prawidłowy i profesjonalny.
 3. Wykonawca oświadcza, że stworzone w ramach Umowy Video będzie efektem jego samodzielnej pracy i będzie mu przysługiwać pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych, a prawa te nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.
 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie dotyczy elementów niestworzonych samodzielnie przez Wykonawcę, ale pochodzących z innych źródeł, w szczególności od innych osób lub z serwisów stockowych, w tym również materiałów przekazanych Wykonawcy przez Klienta celem realizacji Umowy.
 5. W stosunku do elementów Video, o których mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca oświadcza, że nabył uprzednio uprawnienia niezbędne do wykorzystania tych elementów, w szczególności na podstawie stosownej treści umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umów licencyjnych, i jest władny do przeniesienia tych uprawnień na Klienta w zakresie umożliwiającym Klientowi korzystanie z Video na zasadach, o których mowa w § 11 umowy. Postanowienie to nie dotyczy jednak materiałów, które zostały wykorzystane w Video w wyniku przekazania ich Wykonawcy przez Klienta celem realizacji Umowy. Za zapewnienie sobie praw do wykorzystania tych materiałów w Video odpowiada Klient. Postanowienie to nie dotyczy również tych materiałów, które wprawdzie zapewnił Wykonawca, ale po uprzedniej konsultacji z Klientem i pouczeniu go, że w stosunku do tych materiałów Klient zmuszony jest zapewnić sobie stosowne uprawnienia samodzielnie, we własnym imieniu i na własny rachunek.
 6. Klient zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, a w szczególności do bieżącego przesyłania dodatkowych materiałów – przede wszystkim zdjęć, tekstów, dokumentów – oraz innych informacji niezbędnych do wykonania projektu, o które poprosi go Wykonawca.
 7. Klient zobowiązuje się, że na wszelkie wiadomości ze strony Wykonawcy będzie odpowiadał w ciągu 5 dni kalendarzowych. W razie przekroczenia tego terminu, Wykonawca uprawniony będzie do przedłużenia terminu wykonania Umowy
 8. W razie braku współdziałania lub niewystarczającego współdziałania Klienta z Wykonawca, Wykonawca uprawniony będzie do wstrzymania prac w ramach Umowy, a w konsekwencji do przedłużenia terminu wykonania Umowy.
 9. Ponadto, w razie braku terminowej reakcji Klienta na określone propozycje, rozwiązania, pomysły wymagające akceptacji Klienta, Wykonawca uprawniony jest poczytywać milczenie Klienta jako akceptację.
 10. Klient zobowiązuje się do niewykorzystywania, nierozpowszechniania lub nieudostępniania osobom trzecim odrzuconych przez Klienta projektów przedstawionych mu przez Wykonawcę.
 11. W sytuacji, w której Klient przekazuje Wykonawcy określone materiały do wykorzystania przy realizacji Umowy, oświadcza jednocześnie, że jest uprawniony do ich wykorzystania w Video. W razie skierowania do Wykonawcy roszczeń związanych z korzystaniem przez Wykonawcę z przekazanych przez Klienta materiałów, w szczególności roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych, Klient zobowiązuje się udzielić Wykonawcy wszelkiej pomocy niezbędnej do obrony przed roszczeniami, a w razie zasadności roszczeń, zwrócić Wykonawcy wszelkie koszty związane z roszczeniami, w szczególności koszty pomocy prawnej oraz kwoty wypłaconych odszkodowań lub zadośćuczynień, w tym również tych na podstawie ugód.
 12. Jeżeli chodzi o materiały przekazywane Wykonawcy, Klient zobowiązuje się uzyskać wszelkie zgody i licencje niezbędne dla korzystania z cudzych utworów w ramach Video, w szczególności z cudzych utworów muzycznych. Wykonawca nie ma obowiązku kontrolowania, czy Klient jest uprawniony do wykorzystania danego utworu.

§ 10

Poprawki

 1. Po przedstawieniu Klientowi przygotowanych materiałów, Klient może przekazać Wykonawcy swoje uwagi, żądając wprowadzenia stosownych poprawek, z tym zastrzeżeniem, że poprawki możliwe są wyłącznie na etapie projektu, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 7 ust. 7 Regulaminu. Po zaakceptowaniu przez Klienta projektu, wprowadzanie poprawek nie jest już możliwe, chyba że wyrazi na to zgodę Wykonawca, która to zgoda może zostać uzależniona od zapłaty z góry dodatkowego wynagrodzenia.
 2. Liczba serii poprawek przysługujących Klientowi zależy od pakietu jaki wybrał. Każda kolejna, wykraczająca poza wykupiony pakiet seria poprawek jest dodatkowo płatna. Opłata musi być uiszczona przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji kolejnej serii poprawek.
 3. Klient powinien przekazać Wykonawcy swoje uwagi w ciągu 5 dni od przedstawienia mu przygotowanych materiałów. Milczenie Klienta poczytywane jest jako brak uwag i akceptacja w całości.
 4. Uwagi nie mogą dotyczyć tych materiałów, które zostały już wcześniej przez Klienta zaakceptowane, chyba że wyrazi na to zgodę Wykonawca, która to zgoda może zostać uzależniona od zapłaty z góry dodatkowego wynagrodzenia.
 5. Uwagi nie mogą ingerować w ustalone wcześniej wymagania projektowe zaprezentowane w pierwszej wersji Video, w szczególności nie mogą dotyczyć wybranych materiałów, chronologii ich przedstawienia oraz podkładu muzycznego. Zmiany w trakcie wykonywania projektu możliwe są wyłącznie za dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym przez strony i płatnym przez Klienta z góry (przed uwzględnieniem przez Wykonawcę zmian).
 6. W ciągu 5 dni roboczych od przekazania Wykonawcy uwag, Wykonawca wprowadzi do przygotowanych materiałów stosowne poprawki i ponownie przedstawi je Klientowi, chyba że wprowadzenie poprawek będzie niemożliwe lub nieuzasadnione, w szczególności ze względów technicznych, o czym Wykonawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną.
 7. W razie braku przekazania Wykonawcy uwag zgodnie z procedurą opisaną powyżej i jednoczesnego braku akceptacji przygotowanych materiałów, Wykonawca uprawniony będzie do wstrzymania prac, a w konsekwencji do przedłużenia terminu wykonania Umowy. Ponadto, Wykonawca uprawniony jest do uznania milczenia Klienta w terminie przeznaczonym na zgłaszanie poprawek jako akceptacji przedstawionych mu materiałów.

§ 11

Licencja

 1. Udzielana przez Wykonawcę Licencja dotyczy Video jako całości, nie odnosi się zaś do poszczególnych elementów wykorzystanych w produkcji, w szczególności materiałów dostarczonych przez Klienta oraz uzyskanych przez strony ze stocków.
 2. Z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Wykonawcy całości wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy, Wykonawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Video na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzanie Video do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego, w tym serwerów systemów informatycznych,
  1. rozpowszechnianie Video za pośrednictwem Internetu,
  1. wykorzystywanie Video w celach marketingowych, reklamacji, promocji oraz merchandisingu,
  1. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Video w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Licencja jest nieograniczona terytorialnie, co oznacza, że Zamawiający może korzystać z Video na terenie całego świata.
 4. Wykonawca nie upoważnia Klienta do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw zależnych do Video.
 5. Klient nie może wprowadzać zmian do Video bez wcześniejszego zezwolenia Wykonawcy.
 6. Klient oznaczy Wykonawcę jako osobę odpowiedzialną za montaż Video, podając jego imię i nazwisko oraz link do strony internetowej Wykonawcy, tj. https://vlogoventura.pl/.
 7. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.
 8. Wykonawca może wypowiedzieć Klientowi licencję ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności jeżeli ten:
  1. wprowadzi jakiekolwiek zmiany do Video bez zgody Wykonawcy,
  1. nie oznaczy Wykonawcy jako osoby odpowiedzialnej za montaż Video,
  1. wykorzysta Video w celu promocji treści bezprawnych, godzących w moralność, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
 9. Klient udziela Wykonawcy zezwolenia na wykorzystywanie Video w celu promocji świadczonych przez Wykonawcę usług, w szczególności do prezentacji Video w portfolio Wykonawcy, na stronie internetowej Wykonawcy, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Wykonawcę (Facebook, Twitter, Behance, LinkedIN, YouTube, Vimeo) i na przedstawianie Video potencjalnym klientom Wykonawcy.

§ 12

Szczególne uprawnienia Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Wykonawca Umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Jeżeli jednak Konsument zgodził się na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli usługa zostanie wykonana w całości.
 2. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w Rozdziale 4 ustawy o prawach konsumenta (Prawo odstąpienia od umowy), stosuje się od 01.01.2021 r. również do osoby fizycznej zawierającej z Wykonawca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Wykonawca,
  1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy o świadczenie usług.

§ 13

Odpowiedzialność Wykonawcy

 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Usługę w sposób niewadliwy.
 2. Jeżeli Klient stwierdzi, że Usługa została wykonana wadliwie może złożyć reklamację, wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres studio@vlogoventura.pl lub listownie na adres Film Sens ul. Marysińska 69 m 85 91-850 Łódź
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe Klienta, opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
 4. Wykonawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 5. Jakakolwiek odpowiedzialność Wykonawcy związana z umową, w szczególności odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, ograniczona jest do wysokości zapłaconego Wykonawcy przez Klienta wynagrodzenia, z tym zastrzeżeniem, że ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumenta, a od 01.01.2021 r. również osoby fizycznej zawierającej z Wykonawca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 14

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Wykonawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  1. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  1. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Wykonawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  1. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  1. obsługa zapytań kierowanych przez Klientów nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Wykonawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe (np. system fakturowy), podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są z Wykonawca umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Wykonawcy pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 5. Dane osobowe Klienta usuwane są po upływie terminu przedawnienia z umowy zawartej z Wykonawca, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 6. Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Wykonawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Wykonawca lub zawrzeć umowę.
 8. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Klienta. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:
  1. Zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://vlogoventura.pl/polityka-prywatnosci/

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na stronach Serwisu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wykonawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów o świadczenie usług zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Prawem właściwym dla umów o świadczenie usług zawieranych za pośrednictwem Serwisu jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy z względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Wykonawcy. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Wykonawca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.06.2020
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.